fbpx

Tööohutuse ja töötervishoiu koolitus – Zoomis

Tööohutuse koolitus (24h)
Tööohutuse täiendkoolitus (8h)

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Tööandjal on kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest.  Antud koolitus sobib tööohutusalaseks esmaseks väljaõppeks ka alustavale töökeskkonnaspetsialistile.

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. Kõigile, kellele on oluline tööohutus oma töökohal.

Koolituse 1. päeva teemad:

1. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused;
2. Töökeskkonna-alased mõisted;
3. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
4. Psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid;
5. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja Euroopa Liidus. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised;
6. Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika. Töötervishoiu ja tööohutuse „Hea tava“ põhimõtted Euroopa Liidus;

Koolituse 2. päeva teemad:

1. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused.
2. Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine; peamised kutsehaiguste põhjused;
3. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
4. Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele

Koolituse 3. päeva teemad:

1. Nõuded töökohale. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Räägime, kuidas valida õigeid isikukaitsevahendeid ja millised on vajalikud töökeskkonna märgistused;
2. Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll laiemas ja kitsamas mõistes
3. Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded. Kuidas peaks olema korraldatud ettevõtte tööohutus ja töötervishoid, töötaja ja tööandja koostöö. Sisekontrolli korraldus;
4. Juhendamine ja väljaõpe;
5. Tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus töökohas.
6. Teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine

 

Koolituse maht 24 akadeemilist tundi.

Kursuse lõpetanu:

1. Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2. Koostab töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
3. Tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.
4. Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid.

Vajan seda koolitust, aga aeg ei sobi – 

Kuupäev

12 - 14 juuni 2024
Ongoing...

Kellaaeg

kell 10.00 - 17.00
10:00 - 17:00

Hind

189.00€

Toimumiskoht

Veebikeskkond Zoom