fbpx

Koolituste kvaliteedi tagamine

Õppekvaliteet

Lähtume koolituste korraldamisel klientide vajadustest ja põhimõttest, et teeme kõik selleks, et tagada klientide rahulolu nii koolituste ajakasutuse, sisu kui ka infrastruktuuri ja korraldusega.

Selleks, et pakkuda oma klientidele parimat, lähtume järgmistest põhimõtetest:

Koolitajad kõik meie koolitajad on oma valdkonna professionaalid ning neil on vajalik erialane pädevus ja haridus. Eelistame koostööpartneritena koolitajaid, kelledel on lisaks teoreetilistele teadmistele ka arvestatav töökogemus antud valdkonnas. Info meie koolitajate kohta on leitav meie kodulehel.

Õppekavad  koostame õppekavad lähtuvalt sellest, mida õppija tegelikult vajab. Lisaks arvestame õppekavade koostamisel täiskasvanute koolituse seaduse, täienduskoolituse standardi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjali nõudeid ja soovitusi. Meie koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

NORT Koolituse õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on kehtestatud;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppekava koostamisel võetakse arvesse iga sihtgrupi vajadusi. Iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid. Nii sise- kui avalikel koolitustel on õppekava ülesehituse osaks praktilised harjutused ning vajadusel ka kodutööd. Enne sisekoolituse õppekava koostamist kaardistame võimalikult täpselt koolitusvajaduse.

Õppematerjal enamusel meie avalikel koolitustel osalejatel on võimalus valida, kas nad soovivad koolitusmaterjale elektrooniliselt või eelistavad köidetud koolitusmaterjale. 

Õpperuumid – NORT Koolitusel on õppeklassid Tartus ja samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse. Kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele. Kõik kasutatavad õppeklassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja pabertahvliga. NORT Koolitusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

Toitlustamine – NORT Koolitus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos suupistetega, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

Tagasiside kogumise kord kogume kirjalikku tagasisidet koolituse sisu, koolitaja ja tehnilise kvaliteedi kohta iga õppija käest. Tagasiside vormi saadame õppijale peale koolituse toimumist e-maili teel. Õpilasel on võimalik anda tagasisidet nii anonüümselt kui ka nimeliselt. Edastame koolituste kohta saadud tagasiside alati meie koostööpartneritele ning analüüsime ja arutame tagasisides väljatoodut edasiste kvaliteetsemate koolituste kujundamiseks. Juhul kui tagasiside lektorile on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse lektori väljavahetamist.